Nytårshilsen fra formanden - Godt nytår!

 

Kære læser,

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) er en samarbejds- og paraplyorganisation mellem Danske Soldaterforeningers Landsraad (Hærens soldaterforeninger), Danmarks Marineforening, Flyvevåbnets Soldaterforening og Forsvarsbrødrene.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til, som ny formand for DSM siden 9. oktober 2017, at ønske alle i den danske soldaterforeningsbevægelse et lyst og lykkeligt nyt år 2018 med en stor tak for indsatsen i 2017 til gavn for den danske soldaterbevægelse og det kammeratskab, der trives dér på kryds og tværs, indvævet i og styret af ønsket om ved fælles og koordineret indsats at fastholde de værdier, vi står for.

Vi venter i skrivende stund fortsat på et forsvarsforlig, men håber selvsagt, at det kommer hurtigt og ikke trækkes ned i trakasserier og politisk drilleri på Christiansborg. Alt andet vil være ulykkeligt.

Generelt er forsvarsforliget (regeringens udspil i efteråret 2017) kommet for sent, økonomien er utilstrækkelig og visse organisatoriske tiltag forekommer ufornuftige. Det er glædeligt, at man nu forudser en forøgelse af værnepligtsmassen, men den indicerede størrelsesorden er utilstrækkelig.

Soldaterforeningsbevægelsen i Danmark er meget optaget af at fastholde den tætte forbindelse mellem befolkningen og Forsvaret, som er den organisation, der skal passe på os overfor ydre fjender og visse typer af indre trusler (terror, visse politilignende opgaver). Vi ønsker Forsvaret bredt forankret i alle samfundslag.

Soldater- og marineforeninger samt Forsvarsbrødrene er andet end kedelige generalforsamlinger, gule ærter, stegt flæsk, røverhistorier og meget gamle formænd! Det er også godt kammeratskab, hyggelige arrangementer, omsorg for kammerater i nød og ensomhed og en lang række øvrige virkefelter. Når vi henvender os til eks. politikerne, så har vi flere end 55.000 medlemmer i ryggen. Det har politikere respekt for. Vi kerer os også om vore veteraner og er repræsenterede i en lang række organer, der arbejder på dette felt.

Vi har de senere år oplevet en reduktion af værnepligten, både i tid og omfang. Som nævnt er der håb om ved nyt forsvarsforlig at knække denne udvikling. Men vi oplever en konstant, om ikke drastisk, medlemstilbagegang i alle vore organisationer. Det hænger selvsagt sammen med den reducerede værnepligt. I Hæren er der soldaterforeninger, der ikke har haft et moderregiment eller -enhed i årtier.

Nu skal vi selvsagt ikke bevare værnepligten af hensyn til soldaterforeningsbevægelsen. Men vi må selvfølgelig overveje, om man vil sidde på hænderne og vente på, at sidste landsorganisation lukker og slukker, eller vi ønsker at gribe ind i udviklingen og påvirke den. Det må og skal vi overveje i 2018. Vi skal muligvis også i denne sammenhæng have pudset vore samarbejdsrammer lidt af.

Tak for den støtte og hjælpsomhed, jeg har mødt i min hidtidige korte formandstid. Måtte den fortsætte, vil jeg være glad. Den vil kunne hjælpe mig og os alle i stand til at fortsætte og forny vort virke.

 

Flemming Rytter