Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle

Institutionens formål er at bevare Dybbøl Mølle med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 1. maj 2018:

Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev.

Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen - Arne Jørgensen.

Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen, Bendt Olesen og Claus Klaris. Oberstløjtnant Claus Klaris, der er byrådsmedlem, er chef for Hærhjemmeværns-distrikt Syd- og Sønderjylland, og han er valgt som næstformand i Dybbøl-bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder endvidere Landsrådets tidligere præsident, oberst Flemming Rytter, der er personligt udpeget til en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af Fonden Dybbøl Banke. 

 

Mindearrangementer på Dybbøl arrangeres af Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg området.

Kontaktudvalget blev startet midt i 80'erne som et forum til koordination mellem kasernen og de forsvarsvenlige foreninger i Sønderborg.

Da garnisonen blev nedlagt i 2014, overtog tidligere garnisonskommandant (fra 1999 til 2005), oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, formandskabet i Kontaktudvalget, og Kontaktudvalget videreførte alle de traditioner, som garnisonen tidligere forestod, bl.a. Dybbøl-dagen.

Værnsfælles Forsvarskommando overførte i 2014 traditionsplejen fra Hærens Sergentskole til Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, som Jens Peter Rasmussen efterfølgende var chef for indtil 2014.

Det er således Hjemmeværnet, der økonomisk står bag en del af Kontaktudvalgets aktiviterer, og Sønderborg Kommune støtter tilsvarende stærkt op bag Kontaktudvalgets aktiviteter.

 

Om Dybbøl Mølle

Læs Dybbøl Mølles historie her:

Dybbøldagen 2018

Den 18. april 2018 var det 154 år siden!

​Slaget blev igen i år mindet ved en smuk højtidelighed på Dybbøl Banke.
Fra morgenstunden var der flaghejsning ved Dybbøl Mølle og derefter kranselægning ved nogle af de steder, hvor danske soldater faldt under kampene.

Kl. 10.00 samledes omkring 400 mennesker – soldater og civile, danskere og tyskere – ved Krigergravene på Dybbøl Banke.
Her holdt chefen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris en tale, hvor han mindedes de faldne soldater. Han kom også ind på de ændringer i det danske samfund og den danske selvopfattelse, som nederlaget medførte.

Efter talen fik premierløjtnant Jens Peter Rasmussen ordet og guidede kranselægningen ved de 4 mindesten. Kranselægningerne blev bl.a. foretaget af Claus Klaris, chefen for Landsdelsregion Vest, oberst Flemming Agerskov, og chefen for Landeskommando Schleswig Holstein, oberst Ralf Güttler.
Derudover blev der blandt andet lagt kranse af Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen og Bypræsidenten for Flensburg, Swetlana Krätschmar,  ved den store mindesten.

Ved ceremonien var der fanekommandoer med både danske og tyske soldater, ligesom både Forsvaret, Hjemmeværnet, Forsvarsbrødrene, soldaterforeninger mv. stillede med de i alt 25 faner.
Der var deltagelse af ”Jydske Landsoldater”, der sammen med tyske kolleger stillede i militæruniformer model 1864. Slesvigske Musikkorps deltog ligeledes i ceremonien, hvor de lagde smuk musik til højtideligheden.

Mindehøjtidelighederne fortsatte hen over dagen – bl.a. med en mindegudstjeneste og en efterfølgende mindesammenkomst.

Dybbøl Banke er fortsat velbesøgt

Dybbøl Mølle har i nyere tid årligt ca. 15.000 gæster. Nogle nye tiltag over for skoleklasser har været en god succes. Denne vigtige målgruppe har fundet stor interesse for Dybbøl og historien.

Grænseforeningens landsindsamling 2011-2014 skabte en fond på 1,2 mio. kroner til møllens vedligeholdelse, og den har nu for første gang givet et afkast. Der er heraf afsat 90.000 kroner, som i 2018 er anvendt til forskellige renoveringer af bl.a. vinduer og defekte klapper i møllevingerne, samt behandling af møllen med algefjerner.

Det helt store økonomiske fremskridt for Dybbøl Mølle kom i november 2018, hvor det lykkedes at få institutionen på Finansloven for 2019 med kr. 2,5 mio. årligt.

Et forestående projekt er at forsyne møllen med nye møllevinger, og dette projekt er påtrængende, så nye møllevinger kan snurre i forbindelse med genforeningsaktiviteterne i 2020. 

 

Bøffelkobbelhuset skaber i øjeblikket en del udfordringer. Det er ikke lykkedes at rejse fondsmidler til en gennemgribende renovering af huset og haven.

Bøffelkobbelhuset har henstået tomt gennem en del år, men er nu fra 2017 udlejet til Foreningen "Jydske Landsoldater / Bøffelkobbelhusets Venner", som med egne midler og arbejdskraft i 2018 er gået i gang med en renovering. Der er drænet omkring huset, og man er gået i gang med at etablere brændeovn og skorsten.

Tanken er at føre huset tilbage til, da Fink-familien boede der, og det gælder også haven..

Huset vil ikke blive beboet, men vil blive benyttet som samlingssted for medlemmer af Jydske Landsoldater.

Graven i haven er velpasset siden Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn overtog vedligeholdelsen i 2016.

Bøffelkobbelhuset er et krigsmindesmærke for en episode under 2. Slesvigske Krig i 1864.

Ved en fægtning 22. februar 1864 mellem danske forposter og en preussisk patrulje døde dragon Jens Christensen og infanterist Hans Hansen ved Kathrine & Jørgen Finks husmandssted i Bøffelkobbel. De begravede de 2 soldater i deres forhave. 

Ægteparret Fink passede gravstedet omhyggeligt til deres død i 1905. Efterfølgende passede deres datter gravstedet indtil sin død i 1944.

De Danske Vaabenbrødre afslørede i 1941 en mindetavle for ægteparret Fink. Graven gav anledning til Holger Drachmanns digt:

De vog dem - vi grov dem
en grav i vor have
lagde dem ved siden af den alfar vej
alle vore blomster skal smykke deres grave,
sønderjyske piger, I forglemme det ej.

Bøffelkobbelhuset blev i 1980 købt af Forsvarsbroderselskaberne og er i dag fredet. Hver 22. februar kl. 11.00 afholdes en lille mindehøjtidelighed ved huset.

Bøffelkobbelhuset med gravstedet i forgrunden