Vedtægt 

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd


  

Navn

§ 1

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd - efterfølgende benævnt DSM - er stiftet den 20. april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.

Den 8. april 2008 er De samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber indtrådt.                                        

stk. 2

DSM’s hjemsted er København.

 

Formål

§ 2

DSM’s formål og opgave er at varetage og koordinere det ledende samarbejde mellem de i § 1 nævnte organisationer ved

at  varetage soldaterforeningsbevægelsens information til og kommunikation med Forsvarets øverste ledelse og andre komponenter i og med tilknytning til Forsvaret,

at    engagere sig i forhold, der relaterer til det danske forsvar, til dels i samarbejde med Folk & Forsvar,

at  gennemføre udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold etc.                                       

stk. 2

DSM har til opgave at varetage soldaterforeningsbevægelsens interesser i Folk & Forsvar. For at opfylde denne opgave tilstræbes til stadighed at have mindst én repræsentant i Folk & Forsvars bestyrelse.

stk. 3

DSM er bindeled til landets regionale ”soldatersamvirker” og medvirker aktivt til at udbygge disse.

Der gennemføres løbende kontaktmøder med samvirkeledelserne.

stk. 4

DSM varetager forbindelsen til og samarbejdet med de tilsvarende nordiske militære kammeratforeninger og internationale forsvarspositive organisationer.

 

Optagelse

§ 3

Andre forsvarspositive landsorganisationer, hvis virke og formål er i overensstemmelse med det i denne vedtægt indeholdte, kan efter anmodning og ved konkret beslutning i DSM optages som medlemmer.

 

Organisation

§ 4

DSM’s ledelse består af præsidenter / landsformænd for Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber.

stk. 2

Ud af ledelsen vælges en formand for 3 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

stk. 3

DSM udpeger en sekretær.

 

Ledelse

§ 5

DSM er beslutningsdygtig, når alle de i § 1 nævnte organisationer er repræsenteret. En præsident/lands-formand kan lade sig repræsentere ved substitut.

stk. 2

DSM kan ikke – udover de i stk. 6 nævnte omkostninger – forpligte medlemsorganisationerne økonomisk.

stk. 3

DSM afvikler normalt 4 møder om året.

Møderne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Formanden udsender mødets dagsorden sammen med mødeindkaldelsen.

stk. 4

I DSM’s møder kan deltage yderligere én repræsentant fra hver af de i § 1 nævnte organisationer. 

stk. 5

Administration af DSM’s virksomhed, herunder udfærdigelse af mødereferater, varetages af DSM’s sekretær.

stk. 6

DSM’s administrations- og mødeudgifter bæres af de tilsluttede organisationer.

 

Ikrafttræden

§ 6

DSM’s vedtægter er godkendt på det stiftende møde den 20. april 2006.

Nærværende vedtægter er vedtaget på DSM’s møde den 8. april 2008.

  

Bjarne G. Bagge

Danske Soldaterforeningers Landsraad 

 

Jens Ole Løje Jensen

Marineforeningen

 

Kai Flemming Clausen

Flyvevåbnets Soldaterforening

 

Karl Erik Nielsen

De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber