FES - "Traditionsplejeaftalen"

Procedurer ved støtte fra Forsvaret 

DSM har som traditionsbærende organisation indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningers muligheder og vejledende procedurer for i sit virke at anvende Forsvarets faciliteter, - mødelokaler, indkvartering, forplejningsmuligheder etc.

 

Aftalen er i daglig tale benævnt "Traditionsplejeaftalen".

En 6. udgave af aftalen blev indgået i 2015 - og den vil af alle DSM-tilknyttede foreninger kunne rekvireres hos DSM-sekretæren på sekretaer@dsm-soldat.dk 

En opdateret aftale er varslet fra FES.

DSM-ledergruppen har på gruppemødet 06.12.2018 udpeget Flyvevåbnets Soldaterforenings landsformand, oberstløjtnant Leif Giebel, som DSM kontaktmand og forhandler i relation til FES.

Kontakt til Leif Giebel: lf@propel.dk 

 

ISS har nu landsdækkende ansvar

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) iværksatte i 2017 et nationalt udbud af facility managementydelser. Udbuddet omfattede en lang række serviceområder, der skulle samles i én landsdækkende facility managementkontrakt.

I november 2017 indgik Forsvarsministeriet derefter en 6-års aftale med ISS, der således fik landsdækkende ansvar for "facility management" - Forsvarets bygningsvedligehold og forplejning m.v. i årene 2018-2023.

ISS overtog således servicekontrakten pr. 1. februar 2018. Derved trådte Forenede Service ud af sin hidtil gældende kontrakt for OMRÅDE ØST.

Efter ISS-overtagelsen har FES udmeldt, at der aktuelt ikke vil være ændringer i DSM-aftalen om Forsvarets støtte til traditionsplejen. Retningslinierne, der tidligere var gældende for OMRÅDE VEST, er nu gældende for hele landet.

Når FES og ISS har praktiske forhold i overgangsfasen "på plads", vil en opdateret aftale med DSM blive indgået.

 

Booking

Servicecenter Hjørring,  Serviceportalen, er indgang til booking af bl.a. forplejning, lokaler og serviceopgaver.


Kontaktinformationer:

   Servicecenter Hjørring
   Telefon: +45 72 81 33 00
   Mail: FES-KTP-Servicecenter@mil.dk 

 

Forplejning er fortsat en del af traditionsplejeaftalen. Forplejning skal bestilles direkte ved den lokale kantine / ISS-cafeterieleverandør, hvor der også efterfølgende afregnes.

Det er også en del af aftalen, at kantinerne mod betaling skal udlåne service/bestik, såfremt en traditionsbærende forening ønsker det.

Det er uændret en del af traditionsplejeaftalen, at man har mulighed for at indkøbe forplejning til levering udefra, hvor dette måtte foretrækkes, men det er signaleret, at en kommende ny FES-aftale fra 2019 vil indeholde krav om, at forplejning indtaget i lokaler stillet til rådighed af Forsvaret skal indkøbes hos ISS.

 

Enkelte har i overgangsfasen tilbagemeldt oplevelser om, at der er fejl, misforståelser og meget lange svartider fra Servicecenteret i Ejendomsstyrelsen - specielt ved bookingportalen, og at foretagne bookinger ikke er foretaget som forudsat.

Styrelsen er opmærksom på disse problemer og arbejder målrettet på at få dem rettet op.

I tilfælde af særlige problemer kan en FES sagsbehandler kontaktes på fes-udv02@mil.dk eller på tlf. 72 31 51 10. 

Opstår der problemer i forhold til traditionsplejeaftalen, orienteres DSM. 

 

 


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. 

Ejendomsstyrelsen varetager Forsvarets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Ejendomsstyrelsen har det overordnede ansvar for viceværtsskabet på alle Forsvarets etablissementer, herunder kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har tillige ansvaret for drift og vedligeholdelse af Forsvarets skove og naturarealer og er ansvarlig for miljø- og energiområdet i Forsvaret. Styrelsen står for køb og salg af Forsvarets ejendomme samt administrationen af Forsvarets ca. 700 lejeboliger.

Via lokale driftsområde varetager Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse de praktiske opgaver på kasernerne, flyvestationer og flådestationerne. Brugere og kunder kan altid henvende sig til via en lokal ”desk” og få rådgivning og hjælp.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ledelse og stab er placeret i Hjørring med decentral tilstedeværelse spredt over landet.