Kondolancebrev

DSM-formand, Flemming Rytter, sendte straks efter Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død tirsdag 13. februar 2018 på organisationens vegne et kondolancebrev til Kongehuset:

 

Til

Hendes Majestæt Dronningen og

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

 

Deres Majestæt og Deres Kongelige Højhed, 

De anmodes om at modtage Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråds dybe medfølelse og deltagelse i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd har fulgt Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sidste svære periode for såvel Prinsen som hele den kongelige familie.

I ærbødighed

Flemming Rytter

 

Prins Henrik var til sin død ærespræsident for De Danske Forsvarsbroderselskaber. 

 


 

DSM organisationsoversigt

Soldater- og Marineforeningernes medlemsopgørelse pr. 1. januar 2018 er på 49.154 medlemmer.
Der er i forhold til 2017 tale om en mindre samlet tilbagegang på 2,5 %.

Information

Foto: Folketinget.dk


 

Ny kommitteret for Hjemmeværnet

Medlem af Folketinget Søren Espersen (DF) er fra 1. november 2017 udnævnt til kommitteret for Hjemmeværnet.

Han afløser Bjarne Laustsen.

Søren Espersen, der har siddet i Folketinget i 12 år, er 64 år og er oprindelig uddannet journalist. Han har i det politiske forløb været formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og medlem af Forsvarsudvalget, og han var medlem af Forsvarskommissionen i 2007-2009.

Han har således de rette forudsætninger for fortsat at sikre sammenhængskraften mellem befolkningen, det politiske niveau og Hjemmeværnet.

Det kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet hjemmeværnsledelsen - ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke. Den kommitterede leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom han er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed. Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

 

Ny chef for Veterancenteret

Oberstløjtnant Susanne Lund tiltræder den 18. september 2017 som ny chef for Veterancenteret i Ringsted, og hun udnævnes samtidig til oberst.

Susanne Lund har en forudgående bred militær uddannelse, bl.a. som bataljonschef for 5. Nationale Støttebataljon i Vordingborg, og senere som udsendt til Afghanistan i 2014. Fra 2015 har hun undervist på Forsvarsakademiet.

 


 

Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret - "traditionsplejeaftalen"

DSM har indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningernes muligheder og vejledende regler for at anvende Forsvarets faciliteter, herunder mødelokaler, forplejningsmuligheder, indkvartering etc.

Aftalen er i daglig tale benævnt traditionsplejeaftalen.

En 6. udgave af aftalen er indgået i august 2015 - og vil af de omfattede soldater- og marineforeninger og forsvarsbroderselskaber kunne rekvireres hos DSM-sekretæren på sekretaer@dsm-soldat.dk

 

Ny landsdækkende servicekontrakt med ISS

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) igangsatte i starten af 2017 et nationalt udbud af facility managementydelser. Udbuddet omfattede en lang række serviceområder, der samles i én facility managementkontrakt, der dækker hele Danmark.

I november 2017 er det offentliggjort, at Forsvarsministeriet har indgået en 6-års aftale med ISS, der får landsdækkende ansvar for "facility management" - Forsvarets bygningsvedligehold og forplejning i årene 2018-2023, - en kontrakt til ca. 3 mia. kroner.

ISS overtog servicekontrakten pr. 1. februar 2018.

DSM-bestyrelsesmedlem Karl Erik Nielsen, der er bestyrelsens kontaktmand til FES, har udmeldt, at der aktuelt ikke vil være ændringer i DSM-aftalen med Forsvarets støtte til traditionsplejen. Proceduren, der hidtil har været gældende for OMRÅDE VEST, vil nu være gældende for hele landet.

Der udsendes således ikke - indtil videre - nye procedurer eller foretages ændringer til den eksisterende aftale.

Opstår der problemstillinger i forhold til traditionsplejeaftalen, orienteres DSM snarest. 

Mange af Marineforeningens medlemmer har sejlet med Søværnets stolte skib, korvetten "Peter Tordenskiold". Korvetten blev søsat i 1980, og sidste kommandostrygning fandt sted den 18. august 2009 på Flådestation Korsør, hvor den stolte korvet indledte sit sidste togt - klargøring til ophugning.