DSM organisationsoversigt

Soldater- og Marineforeningernes medlemsopgørelse pr. 1. januar 2018 er på 49.154 medlemmer.
Der er i forhold til 2017 tale om en mindre samlet tilbagegang på 2,5 %.
Se oversigten her:

"Traditionsplejeaftalen"

Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret

DSM har for år tilbage indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningers muligheder og vejledende regler for at anvende Forsvarets faciliteter - mødelokaler, forplejningsmuligheder, indkvartering etc.

Aftalen er i daglig tale benævnt traditionsplejeaftalen.

En 6. udgave af aftalen blev indgået i august 2015 - og den vil af alle DSM-underafdelinger kunne rekvireres hos DSM-sekretæren på sekretaer@dsm-soldat.dk 

 

Nu ny ensartet og landsdækkende aftale

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) iværksatte i 2017 et nationalt udbud af facility managementydelser. Udbuddet omfattede en lang række serviceområder, der skulle samles i én landsdækkende facility managementkontrakt.

I november 2017 indgik Forsvarsministeriet så en 6-års aftale med ISS, der derved fik landsdækkende ansvar for "facility management" - Forsvarets bygningsvedligehold og forplejning m.v. i årene 2018-2023.

ISS overtog således servicekontrakten pr. 1. februar 2018. Derved trådte Forenede Service ud af sin hidtil gældende kontrakt for OMRÅDE ØST.

DSM-bestyrelsesmedlem, oberst Karl Erik Nielsen er bestyrelsens forhandler og kontaktmand til FES.

Karl Erik Nielsen har efter ISS-overtagelsen og kontakter til FES udmeldt, at der aktuelt ikke vil være ændringer i DSM-aftalen om Forsvarets støtte til traditionsplejen. Retningslinierne, der hidtil har været gældende for OMRÅDE VEST, vil nu være gældende for hele landet.

Så snart FES har praktiske forhold i overgangsfasen "på plads", vil en opdateret aftale med DSM blive fastlagt, bl.a. en omlægning af nogle praktiske procedurer.

 

En allerede iværksat procedureændring er: 

Lokaler, faciliteter og indkvartering bookes nu direkte hos FES Servicecenter på 

fes-ktp-servicecenter@mil.dk eller på telefon 72 81 33 00.

Forplejning er fortsat en del af traditionsplejeaftalen. Forplejning skal bestilles direkte ved FES lokale kantine / cafeterieleverandør, hvor der også efterfølgende afregnes.

Det er uændret en del af traditionsplejeaftalen, at man har mulighed for at indkøbe forplejning til levering udefra, hvor dette måtte foretrækkes.

 

I tilfælde af særlige problemer kan FES sagsbehandler kontaktes på fes-udv02@mil.dk eller direkte på tlf. 72 31 51 10. 

Opstår der problemer i forhold til den generelle traditionsplejeaftale orienteres DSM snarest. 

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har DSM været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. Fra 2018 er han afløst i arbejdet af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

 

Informationscenter

Kastellets informationscenter etableres i Kommandantgården og skal – når det åbnes – have til formål at udbrede kendskabet til Danmarks  internationale engagement siden 1948, og samtidig anerkende det udsendte personel og deres indsats.

Dette omfatter personel fra såvel forsvaret, politiet og beredskabet.

Samtidig sættes der fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og bestykning siden 1948.

Informationscenteret etableres i den nyrenoverede stueetage i Kommandantgården i umiddelbar tilknytning til Monumentet. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt på 5 rum og vil i betydelig grad være bistået af digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme, touch-skærme etc.).

Forarbejdet er enormt – og tidkrævende, og det er endnu uklart, hvornår informationscenteret kan åbne. Der vil efter åbningen være behov for vagter i åbningstiden – en opgave, som soldater- og marineforeningerne tidligere har udmeldt interesse for.

Status april 2018 for Informationscenteret

Monumentkomiteen har udarbejdet denne lille informative status for udviklingen af Informationscenteret i Kastellet - og nedenfor en oversigt over den fysiske udstilling.

Oversigt over den fysiske udstilling

Ny kommitteret for Hjemmeværnet

Medlem af Folketinget Søren Espersen (DF) er fra 1. november 2017 udnævnt til kommitteret for Hjemmeværnet.

Han afløser Bjarne Laustsen.

Søren Espersen, der har siddet i Folketinget i 12 år, er 64 år og er oprindelig uddannet journalist. Han har i det politiske forløb været formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og medlem af Forsvarsudvalget, og han var medlem af Forsvarskommissionen i 2007-2009.

Han har således de rette forudsætninger for fortsat at sikre sammenhængskraften mellem befolkningen, det politiske niveau og Hjemmeværnet.

Det kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet hjemmeværnsledelsen - ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke. Den kommitterede leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom han er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed. Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

Mange af Marineforeningens medlemmer har sejlet med Søværnets stolte skib, korvetten "Peter Tordenskiold". Korvetten blev søsat i 1980, og sidste kommandostrygning fandt sted den 18. august 2009 på Flådestation Korsør, hvor den stolte korvet indledte sit sidste togt - klargøring til ophugning.