DSM organisation

DSM organisationsoversigt

DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd repræsenterer pr. 1. januar 2017 50.437 medlemmer i den danske soldaterforeningsbevægelse.

Organisationsoversigt:

Information

Foto: Folketinget.dk


 

Ny kommitteret for Hjemmeværnet

Medlem af Folketinget Søren Espersen (DF) er fra 1. november 2017 udnævnt til kommitteret for Hjemmeværnet.

Han afløser Bjarne Laustsen.

Søren Espersen, der har siddet i Folketinget i 12 år, er 64 år og er oprindelig uddannet journalist. Han har i det politiske forløb været formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og medlem af Forsvarsudvalget, og han var medlem af Forsvarskommissionen i 2007-2009.

Han har således de rette forudsætninger for fortsat at sikre sammenhængskraften mellem befolkningen, det politiske niveau og Hjemmeværnet.

Det kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet hjemmeværnsledelsen - ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke. Den kommitterede leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom han er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed. Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

 

Ny chef for Veterancenteret

Oberstløjtnant Susanne Lund tiltræder den 18. september 2017 som ny chef for Veterancenteret i Ringsted, og hun udnævnes samtidig til oberst.

Susanne Lund har en forudgående bred militær uddannelse, bl.a. som bataljonschef for 5. Nationale Støttebataljon i Vordingborg, og senere som udsendt til Afghanistan i 2014. Fra 2015 har hun undervist på Forsvarsakademiet.


 

Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret

DSM har indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningernes muligheder og vejledende regler for at anvende Forsvarets faciliteter, herunder mødelokaler, forplejningsmuligheder etc.

Aftalen er i daglig tale benævnt traditionsplejeaftalen.

En 6. udgave af aftalen er indgået i august 2015 - og vil af de omfattede soldater- og marineforeninger og forsvarsbroderselskaber kunne rekvireres hos DSM-sekretæren på sekretaer@dsm-soldat.dk

DSM har opfølgende i februar 2017 konfereret med den ansvarlige sektionschef ved FES, og det er afklaret, at der ikke vil ske ændringer til de gældende procedurer før tidligst i foråret 2018, når en ny aftale med serviceudbydere træder i kraft.

Et supplement til aftalen er, at det nu også i Område VEST er muligt at tilkøbe leje af service, glas og bestik inkl. opvask.

Opstår problemstillinger i forhold til traditionsplejeaftalen orienteres DSM-formanden snarest.

 

Nyt nationalt udbud er iværksat

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har igangsat et nationalt udbud af facility managementydelser. Udbuddet omfatter en lang række serviceområder, der samles i én facility managementkontrakt, der dækker hele Danmark.

Der er tale om Nordens største offentlige kontrakt på facility management. Det er Forsvarsministeriets forventning, at én national facility managementkontrakt vil styrke kundeoplevelsen og mindske de samlede omkostninger.

Forarbejdet til det omfattende facility managementudbud forventes at strække sig over 2017.

 

Fortsat 2. november 2017

Det er i dag offentliggjort, at Forsvarsministeriet har indgået en 6-års aftale med ISS, der får ansvaret for "facility management" - Forsvarets bygningsvedligehold og forplejning i årene 2018-2023, - en kontrakt til ca. 3 mia. kroner.

 

Mange af Marineforeningens medlemmer har sejlet med Søværnets stolte skib, korvetten "Peter Tordenskiold". Korvetten blev søsat i 1980, og sidste kommandostrygning fandt sted den 18. august 2009 på Flådestation Korsør, hvor den stolte korvet indledte sit sidste togt - klargøring til ophugning.