"Traditionspleje-aftalen"

Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret

DSM har som traditionsbærende forening for år tilbage indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningers muligheder og vejledende regler for at anvende Forsvarets faciliteter - mødelokaler, forplejningsmuligheder, indkvartering etc.

Aftalen er i daglig tale benævnt traditionsplejeaftalen.

En 6. udgave af aftalen blev indgået i august 2015 - og den vil af alle DSM-underafdelinger kunne rekvireres hos DSM-sekretæren på sekretaer@dsm-soldat.dk 

En opfølgende 2018-aftale er under forberedelse.

DSM-formand, oberst Flemming Rytter, er bestyrelsens forhandler og kontaktmand til FES.

 

ISS har nu landsdækkende ansvar

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) iværksatte i 2017 et nationalt udbud af facility managementydelser. Udbuddet omfattede en lang række serviceområder, der skulle samles i én landsdækkende facility managementkontrakt.

I november 2017 indgik Forsvarsministeriet så en 6-års aftale med ISS, der derved fik landsdækkende ansvar for "facility management" - Forsvarets bygningsvedligehold og forplejning m.v. i årene 2018-2023.

ISS overtog således servicekontrakten pr. 1. februar 2018. Derved trådte Forenede Service ud af sin hidtil gældende kontrakt for OMRÅDE ØST.

Efter ISS-overtagelsen har FES udmeldt, at der aktuelt ikke vil være ændringer i DSM-aftalen om Forsvarets støtte til traditionsplejen. Retningslinierne, der hidtil har været gældende for OMRÅDE VEST, vil nu være gældende for hele landet.

Så snart FES har praktiske forhold i overgangsfasen "på plads", vil en opdateret aftale med DSM blive fastlagt, bl.a. en omlægning af nogle praktiske procedurer.

 

En allerede iværksat procedureændring er: 

Lokaler, faciliteter og indkvartering bookes nu direkte hos FES Servicecenter på 

 

fes-ktp-servicecenter@mil.dk eller på telefon 72 81 33 00.

 

Forplejning er fortsat en del af traditionsplejeaftalen. Forplejning skal bestilles direkte ved den lokale kantine / ISS-cafeterieleverandør, hvor der også efterfølgende afregnes.

Det er også en del af aftalen, at kantinerne mod betaling skal udlåne service/bestik, såfremt en traditionsbærende forening ønsker det.

Det er uændret en del af traditionsplejeaftalen, at man har mulighed for at indkøbe forplejning til levering udefra, hvor dette måtte foretrækkes. 

 

Enkelte har tilbagemeldt oplevelser om, at der er meget lange svartider fra Servicecenteret i Ejendomsstyrelsen, og at foretagne bookinger ikke fungerer som forudsat. Styrelsen er opmærksom på problemerne og arbejder målrettet på at få dem rettet op.

I tilfælde af særlige problemer kan FES sagsbehandler kontaktes på fes-udv02@mil.dk eller direkte på tlf. 72 31 51 10. 

Opstår der problemer i forhold til den generelle traditionsplejeaftale orienteres DSM snarest. 

Normandiet D-dag 2019

Ved daggry den 6. juni 1944 brød helvedet løs på Normandiets kyst:

Titusinder af allierede soldater stormede fra deres landgangsbåde hen over fem invasionstrande strøet med tankspærringer, miner og pigtråd.

Tyskerne spyede ild ud over angriberne fra deres bunkere.

D-dag var en realitet.

I 2019 er det 75 år siden, at disse modige allierede soldater for evigt indskrev deres navne i verdenshistorien - på blodig og dramatisk vis.

Tusindvis af unge soldater ofrede det største, de havde - livet - for, at vi 75 år efter kan leve i et frit Europa.

En vigtig hjørnesten i historien og en helt særlig mindedag venter.

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand.

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har DSM været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. Fra 2018 er han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

 

Informationscenter

Kastellets informationscenter etableres i Kommandantgården og skal – når det åbnes – have til formål at udbrede kendskabet til Danmarks  internationale engagement siden 1948, og samtidig anerkende det udsendte personel og deres indsats.

Dette omfatter personel fra såvel forsvaret, politiet og beredskabet.

Samtidig sættes der fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og bestykning siden 1948.

Informationscenteret etableres i den nyrenoverede stueetage i Kommandantgården i umiddelbar tilknytning til Monumentet. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt på 5 rum og vil i betydelig grad være bistået af digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme, touch-skærme etc.).

Forarbejdet har været og er meget omfattende og tidkrævende. Det er Monumentkomiteens håb og forventning, at INFO-centeret kan åbnes på Flagdagen 2019.

Der vil i driftsfasen være behov for en bredt sammensat vagt- og kustodeordning i åbningstiden – en opgave, som Monumentkomiteen inden længe tager fat på at forberede, og som soldater- og marineforeningerne også forventes at kunne blive en del af.

Status april 2018 for Informationscenteret

Monumentkomiteen har udarbejdet denne lille informative status for udviklingen af Informationscenteret i Kastellet - og nedenfor en oversigt over den fysiske udstilling.

Oversigt over den fysiske udstilling

Mange af Marineforeningens medlemmer har sejlet med Søværnets stolte skib, korvetten "Peter Tordenskiold". Korvetten blev søsat i 1980, og sidste kommandostrygning fandt sted den 18. august 2009 på Flådestation Korsør, hvor den stolte korvet indledte sit sidste togt - klargøring til ophugning.