DSM formål og opgaver

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd - DSM - er stiftet den 20. april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.

De Danske Forsvarsbroderselskaber indtrådte i DSM den 8. april 2008.

 

DSM formål og opgave er ...

  • at varetage, formidle og koordinere et ledende samarbejde mellem de tilsluttede organisationer
  • at varetage information til og kommunikation med forsvarspolitikere, Forsvarets øverste ledelse og andre med tilknytning til Forsvaret, for derigennem at styrke nationens interesse for Forsvaret
  • at engagere sig i forhold, der relaterer sig til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik
  • at støtte op om danske veteraner og veteransagen bredt
  • i samarbejde med Folk & Sikkerhed og andre forsvarspositive organisationer at engagere sig i udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold, og
  • at danne bindeled til de regionale soldatersamvirker.

Ledelse

Jens Ole Løje Jensen - fra december 2018 formand for DSM-ledergruppen

DSM-ledelsen består af præsidenter/landsformænd for

            

              Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL),

            Marineforeningen (MF),

            Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) og

            De Danske Forsvarsbroderselskaber (DFB).

 

I ledermøderne deltager normalt yderligere én repræsentant fra hver organisation.

Ud af ledelsen vælges en formand for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

 

 

DSM-ledelsen er aktuelt sammensat således:

Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen (MF) - formand - 33 15 28 86 - loeje@mail.dk

Oberst Karl Erik Nielsen (DFB) -tlf. 96 96 16 18 - praesident@dfbmail.dk

Oberstløjtnant Leif Giebel (FSF) - 41 22 99 37 - lf@propel.dk

Vicepræsident Carl Bratved (DSL) - 75 10 21 07 - carlbratved@bbsyd.dk 

Landsnæstformand Søren Konradsen (MF) - 51 83 60 61 - lnf@marineforeningen.dk

Landssekretær Flemming Martinussen (DSL) - 40 76 67 73 - landsraad@soldater.dk

Vicepræsident Georg Ferdinandsen (DFB) - 45 76 12 80 - gfpk@mail.dk 

Landsnæstformand  Helge Hoff (FSF) - 52 72 32 66 - hoff@gvdnet.dk 

 

Sekretær for DSM-ledergruppen er Søren Konradsen (MF) - 33 15 28 86 -  sekretaer@dsm-soldat.dk

Konstitution

Oberst Karl Erik Nielsen er (sammen med oberst Susanne Bager) af DSM indsat i bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem.

Karl Erik Nielsen er valgt bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed.

Præsident (fg.) Carl Bratved, Danske Soldaterforeningers Landsraad, er DSM-repræsentant i Veteranforum.

Oberstløjtnant Leif Giebel, Flyvevåbnets Soldaterforening, er DSM kontaktmand og forhandler i forholdet til FES - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (traditionsplejeaftalen).

Som gruppemedlem i "Monumentgruppen" i Kastellet (herundet det nye Infocenters opbygning) har DSM udpeget seniorsergent Søren Konradsen, landsnæstformand i Marineforeningen.

DSM organisationsoversigt 01.01.2019

Soldater- og Marineforeningernes medlemsopgørelse pr. 1. januar 2019 er på 47.353 medlemmer.
Der er i forhold til 2018 tale om en mindre tilbagegang på 3,7 %.
Se oversigten her:

En minderig dag! - Det er for DSM en kerneopgave at koordinere soldaterforeningernes faneparader og faneborge - her 175 faner og orlogsflag på Kastelsbroen på vej til Amalienborg til Majestætens 40 års regentjubilæum i 2012. En flot dag!